Regulamin Licencji Biznesowej

I - Podmiot obsługujący

Podmiotem obsługującym Licencje jest VIN-INFO sp. z o.o. (ul. Modelarska 18, Katowice 40-142), posługująca się numerem KRS0000348800 o kapitale zakładowym w wysokości 65.000 zł oraz numerem NIP PL6342735908, adres e-mail pomoc@vin-info.pl, zwana dalszej części Regulaminu Licencyjnego jako VIN-INFO.

II - Definicje

 1. Serwis - witryna internetowa należąca do VIN-INFO, zamieszczona pod adresem www.vin-info.pl
 2. Raport VIN - zbiór informacji o pojeździe pochodzący z baz danych VIN-INFO oraz partnerów współpracujących z VIN-INFO.
 3. Darmowe Sprawdzenie VIN - strona w Serwisie, gdzie wyświetlone są dostępne do zakupu Raporty VIN
 4. Licencjodawca - firma VIN-INFO, która jest operatorem usługodawcą Serwisu.
 5. Data Ważności - termin w formie daty określający czas w jakim Licencja straci ważność.
 6. Wartość Licencji - kwota określona w walucie PLN, EUR, GBP, USD, CZK lub HUF pozwalająca na zakup Raportu VIN.
 7. Premia - wartość wyrażona w procentach przyznawana, która obliczana jest na podstawie wzoru "Wartość Licencji + Premia = Wartość Licencji"
 8. Licencja - prawo do korzystania z Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Licencyjnym. Każda licencja składa się z Daty Ważności oraz Wartości Licencji.
 9. Kod Licencji - specjalny kod licencji, który umożliwia korzystanie z Raportu VIN.
 10. Kontrahent - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna będąca stroną transakcji.
 11. Pro-forma - dokument, który nie jest dowodem księgowym, jest wystawiany Kontrahentowi w celu informacji o szczegółach transakcji i wezwania do zapłaty.
 12. Opłata Licencyjna - opłata wnoszona przez Kontrahenta dla VIN-INFO w zamian za przyznanie Licencji.
 13. Regulamin Serwisu - regulamin określający warunki i zasady korzystania z Serwisu dostępny pod adresem: https://www.vin-info.pl/regulamin-serwisu

III - Warunki licencyjne

 1. Licencja jest przyznawana Kontrahentowi po dokonaniu Opłaty Licencyjnej zgodnej z załącznikiem nr 1 - Cennik na podstawie wystawionej faktury Pro-forma.
 2. Pro-forma wystawiana jest zgodnie z zamówieniem Kontrahenta na kwotę oraz dane wskazane przez Kontrahenta.
 3. Licencjodawca ma prawo przydzielenia Kontrahentowi specjalnej Premii, które są przyznawane wyłącznie w szczególnych przypadkach i w drodze indywidualnych negocjacji z Kontrahentem.
 4. Licencja przydzielana jest w raz z Kodem Licencyjnym, Kontrahentowi w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na koncie VIN-INFO. Dostarczenie Kodu Licencji może odbyć się za pośrednictwem poczty elektronicznej email na wskazany przez Kontrahenta adres lub za pośrednictwem tradycyjnej przesyłki listowej na wskazany adres przez Kontrahenta.
 5. Za bezpieczeństwo Kodu Licencji odpowiada Kontrahent. Za zgubienie, utratę lub przekazane w ręce osób trzecich Kodu Licencji VIN-INFO nie odpowiada.
 6. Licencja, ani Kod Licencji nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości, ani części oraz nie może zostać zwrócona Licencjodawcy.

IV - Warunki korzystania z licencji

 1. Z Kodu Licencji można korzystać wyłącznie w Serwisie należącym do VIN-INFO.
 2. Sposób korzystania z Kodu Licencji:
  1. Należy wejść na stronę Serwisu wyznaczonego przez Licencjodawcę,
  2. wprowadzić na stronie Serwisu 17 znakowy numer VIN pojazdu i dokonać sprawdzenia,
  3. na stronie Darmowego Sprawdzenie VIN wybrać z listy interesujące nas Raporty VIN,
  4. Kod Licencji należy wprowadzić w oknie oznaczonym "Kod Rabatowy",
  5. po poprawnej weryfikacji Kodu Licencji wartość końcowa do zapłaty zostanie obniżona.
 3. Kod Licencji może być wykorzystywany wielokrotnie, aż do wyczerpania Wartości Licencji.
 4. Kod Licencji może być wykorzystywany wyłącznie w walucie w jakiej została zakupiona.
 5. Kodu Licencji nie można przekazywać osobom nieuprawnionym do jej korzystania.
 6. Kod Licencji jest ważny od momentu przekazania jej Kontrahentowi.
 7. Kod Licencji traci swoją ważność w dniu oznaczonym na Licencji jako Data Ważności.
 8. Niewykorzystane środki z Kodu Licencji określone w Wartości Licencji przepadają w raz z utratą Daty Ważności Licencji.
 9. Licencjodawca może na wyraźną prośbę Kontrahenta przenieść środki z przedawnionej Licencji do nowo zakupionej Licencji. Przeniesienie środków nie jest możliwe po upływie 14 dni kalendarzowych dzielących utratę Daty Ważności starej Licencji, a zakupem nowej Licencji.
 10. Korzystanie z Licencji i Kodu Licencji nie jest obowiązkowe, w takiej sytuacji nie należy wprowadzać Kodu Licencji na stronie Darmowego Sprawdzenia VIN

V - Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące wad zakupionych Raportów VIN będą rozpatrywane na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu.
 2. W przypadku stwierdzonych wad Licencji prosimy o kontakt z naszym działem obsługi na stronie Kontakt.

VI - Postanowienia końcowe

 1. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu Licencyjnego, zamówienia realizowane są na podstawie Regulaminu Licencyjnego w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.
 2. Wszelkie kwestie nieprzewidziane niniejszym Regulaminem Licencji reguluje Regulamin Serwisu, a także przepisy prawa polskiego.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 20.10.2017

Załącznik nr 1 - Cennik

Poniższy cennik dotyczy usługi Licencja Biznesowa

Wartość Kodu Licencji w PLN Ważność licencji
500 PLN 1 miesiąc
1000 PLN 3 miesiące
2000 PLN 12 miesięcy