Zasady korzystania z serwisu vin-info.pl - Regulamin

Archiwum

Regulamin serwisu obowiązujący do 19 grudnia 2023

Kliknij i przejdź do aktualnie obowowiązującego REGULAMINU SERWISU

I. Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod nazwą VIN-INFO, w domenie internetowej "www.vin-info.pl" (dalej zwanej "Stroną"). Niniejszy Regulamin zawiera zasady korzystania ze Strony. Jeśli nie wyrażasz zgody na stosowanie niniejszego Regulaminu lub któregokolwiek z jego postanowień, powinieneś natychmiast opuścić niniejszą Stronę.

Pełna nazwa naszej firmy to "VIN-INFO sp. z o.o.". Nasz numer identyfikacji podatkowej w Polsce (NIP-PL) to: PL6342735908. Nasz adres prowadzenia działalności to: Modelarska 18, Katowice 40-142 (Polska). Można się z nami kontaktować poprzez wypełnienie formularza na stronie "Kontakt" lub za pośrednictwem adresu e-mail:

Głównym celem Strony jest udostępnienie jej użytkownikom jak największej ilości danych technicznych i historycznych określonego pojazdu (Dane Pojazdu) na podstawie jego Numeru VIN. Dane te uzyskujemy z Bazy Danych zdefiniowanej poniżej. Pomimo naszych starań, aby Dane Pojazdu stanowiły rzetelne źródło wiedzy o określonym pojeździe, nie jest możliwe pełne zweryfikowanie ich zgodności z aktualnym stanem faktycznym, dlatego mogą powielać błędy źródłowe Bazy Danych i odbiegać od aktualnego stanu faktycznego. W związku z tym Dane Pojazdu należy traktować jedynie jako narzędzie pomocnicze do oceny historii i stanu danego pojazdu, a następnie zawsze bezpośrednio zbadać aktualny stan faktyczny tego pojazdu i jego dokumenty, szczególnie przed podjęciem decyzji o jego nabyciu. Dostęp do Danych Pojazdu może być odpłatny. Dane Pojazdu nie zawierają żadnych danych osobowych. Rodzaj informacji zawartych w Danych Pojazdu może się różnić dla każdego pojazdu. Możliwość uzyskania określonych informacji zależy od tego, czy informacje te są dostępne w Bazie Danych. Przed wygenerowaniem Danych Pojazdu istnieje możliwość sprawdzenia, czy Baza Danych zawiera określony rodzaj informacji.

Usługi dostępne na Stronie przeznaczone są dla osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Usługi na Stronie są kierowane wyłącznie do osób mających ukończone 18 lat.

Zasady przetwarzania przez nas danych osobowych i używania plików zwanych ciasteczkami (cookies) przedstawione są w naszej Polityce Prywatności dostępnej na Stronie.

By korzystać ze Strony użytkownik musi używać urządzenia mającego dostęp do Internetu, z prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną przeglądarką internetową w najaktualniejszej wersji. By korzystać z niektórych funkcjonalności Strony należy korzystać z oprogramowania Java i Java Script, jak i zezwolić na używanie ciasteczek. Nie ponosimy odpowiedzialności za brak dostępu do danych zamieszczonych na naszej Stronie w wyniku braku zgodności urządzenia użytkownika z wymaganiami technicznymi wskazanymi powyżej.

II. Definicje

W niniejszym Regulaminie terminom wskazanym poniżej przypisuje się następujące znaczenie:

"Dane Pojazdu" oznaczają zbiór różnego rodzaju danych, dostępnych na Stronie i uzyskanych z Bazy Danych, które zawierają informacje o określonym pojeździe (mogą zawierać informacje odnośnie historii pojazdu, danych technicznych, środków poprawy bezpieczeństwa pojazdu itp.), i które należy traktować jedynie jako narzędzie pomocnicze do oceny historii i stanu danego pojazdu, ponieważ nie są one w pełni zweryfikowanie co do zgodności z aktualnym stanem faktycznym tego pojazdu.

"Konsument" oznacza każdą osobę fizyczną, która działa w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową.

"Baza Danych" oznacza wszelkie dostępne nam źródła Danych Pojazdu, w szczególności naszą bazę danych VIN-INFO i bazy danych, z którymi współpracujemy, w szczególności National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS, http://www.vehiclehistory.gov/), National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA, http://www.nhtsa.gov/), Vehicle & Operator Services Agency (VOSA, https://www.gov.uk/government/organisations/vehicle-and-operator-services-agency) oraz inne bazy danych zawierające dane o pojazdach.

"Numer VIN" oznacza numer identyfikacyjny pojazdu (Vehicle Identification Number), używany przez branżę motoryzacyjną do zidentyfikowania konkretnego egzemplarza pojazdu silnikowego, ciągnika, motocykla, skutera i motoroweru, zgodnie z definicją w normie ISO 3833.

III. Licencja do używania Strony i dostępnych na niej materiałów

Z zastrzeżeniem innych postanowień, wszelkie prawa własności intelektualnej do Strony oraz do materiałów zawartych na Stronie przysługują nam lub naszym licencjodawcom. Z zastrzeżeniem poniższej licencji wszystkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone.

Użytkownicy mogą oglądać, ściągać pliki w celu buforowania, wyłącznie w celu własnego użytku, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych poniżej oraz w pozostałych częściach Regulaminu.

Zakazane są w szczególności:

 • dystrybucja materiałów uzyskanych ze Strony (wliczając dystrybucję na innej stronie internetowej);
 • sprzedaż, najem, użyczenie, darowanie, przekazywanie albo udzielenie sublicencji odnośnie Strony i materiałów znajdujących się na Stronie;
 • odtwarzanie publiczne jakichkolwiek materiałów dostępnych na Stronie;
 • reprodukowanie, zwielokrotnienie, kopiowanie lub inne korzystanie z materiałów zgromadzonych na Stronie w celach komercyjnych;
 • zmienianie lub w inny sposób modyfikowanie jakichkolwiek materiałów znajdujących się na Stronie; lub
 • dystrybuowanie materiałów uzyskanych ze Strony,

bez uzyskania naszej wyraźnej pisemnej zgody na powyższe.

IV. Użytkowanie Strony

Zakazane jest używanie Strony w jakikolwiek sposób szkodliwy dla niej lub wpływający negatywnie na możliwość korzystania ze Strony; lub w jakikolwiek inny sposób, który jest nielegalny, bezprawny, szkodliwy lub powiązany z jakimkolwiek nielegalnym, bezprawnym lub szkodliwym celem lub działaniem. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do wszelkich informacji i materiałów, w tym graficznych i innych, dostępnych na Stronie.

Zakazane jest korzystanie ze Strony w celu kopiowania, korzystania, przechowywania, transmitowania, wysyłania, publikowania lub dystrybuowania jakichkolwiek materiałów, które zawierają jakiegokolwiek oprogramowanie szpiegowskie, wirusa, konia trojańskiego, robaka, keystroke logger, rootkit lub inne szkodliwe oprogramowanie lub urządzenia, lub odwołują się do nich.

Zakazane jest jakiekolwiek systematyczne lub automatyczne pozyskiwanie danych ze Strony lub danych powiązanych ze Stroną (w tym za pomocą następujących technik: scraping, data mining, data extraction i data harvesting) bez naszej pisemnej zgody.

Zakazane jest korzystanie ze Strony w celu transmisji lub wysyłania niezamówionej informacji handlowej.

Zakazane jest wykorzystywanie Strony do jakichkolwiek celów marketingowych bez naszej pisemnej zgody.

V. Ograniczony dostęp

Dostęp do części zasobów Strony jest ograniczony. Mamy prawo do ograniczenia dostępu do innych zasobów Strony lub ograniczenia dostępu do całej Strony, z zastrzeżeniem uprawnień użytkowników wynikających z wcześniej zawartych umów.

W przypadku uzyskania od nas przez użytkownika loginu lub loginu i hasła umożliwiających dostęp do zasobów z ograniczonym dostępem znajdujących się na Stronie lub innych zawartości lub usług z ograniczonym dostępem, użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia hasła i loginu, by nie został on ujawniony żadnej osobie trzeciej.

VI. Zawartość zamieszczona przez Użytkownika

Zawartość zamieszczona przez użytkownika nie może być niezgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego, Netykietą i innymi ustalonymi zwyczajami lub naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, ani nie może dawać podstaw do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem lub środkiem prawnym przeciwko użytkownikowi, nam lub osobie trzeciej (w każdym przypadku, w zakresie każdego prawa właściwego).

Zakazane jest umieszczanie na Stronie jakichkolwiek treści, które są lub były przedmiotem jakiegokolwiek toczącego się obecnie lub grożącego w przyszłości postępowania spornego lub innego jemu podobnego.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub usunięcia jakichkolwiek treści lub materiału zamieszczonego na Stronie, przechowywanego lub opublikowanego na niej.

Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego Regulaminu i obowiązującego prawa w odniesieniu do treści i innych materiałów umieszczonych na Stronie przez użytkownika, nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania zamieszczanych lub publikowanych na Stronie treści i materiałów.

Wszelkie dane zamieszczone przez użytkownika na Stronie powinny być również zachowane na jego własnych urządzeniach w celu dodatkowego zabezpieczenia przed ich utratą.

VII. Procedura uzyskania Danych Pojazdu oraz płatności

Dostęp do niektórych zasobów Strony oraz generowanie Danych Pojazdu są odpłatne. W takim wypadku płatności dokonywane są wyłącznie przez serwis płatniczy wskazany na Stronie (taki jak PayPal lub PayU) z użyciem karty kredytowej lub w inny sposób tam wskazany.

By otrzymać Dane Pojazdu należy najpierw wskazać Numer VIN lub inne dane pojazdu (wskazane w formularzach na Stronie) w celu uzyskania informacji, czy posiadamy dane dotyczące konkretnego pojazdu. Następnie należy zarejestrować się na Stronie i wybrać jedną z opcji otrzymania Danych Pojazdów, aby umożliwić nam świadczenie wskazanych usług. Umowę między użytkownikiem a nami o udostępnienie Danych Pojazdu z Bazy Danych uznaje się za zawartą w chwili dokonania płatności przez użytkownika. Niniejszy Regulaminu stanowi część tej umowy.

Płatności dokonywane za usługi dostępne na Stronie są wykonywane za pośrednictwem serwisów płatniczych wskazanych na Stronie (jak PayPal lub PayU). W związku z tym płatności dotyczące usług świadczonych na Stronie podlegają regulaminom tych serwisów płatniczych, dostępnym na stronach tych podmiotów.

Ceny za poszczególne rodzaje Danych Pojazdu są podane na Stronie.

Na Stronie można zamówić pakiety umożliwiające uzyskanie określonej ilości Danych Pojazdu w określonym czasie. Ceny takiego pakietu (wskazane na Stronie) różnią się i zależą od okresu ważności pakietu oraz ilości Danych Pojazdu możliwych do uzyskania na podstawie zakupionego pakietu.

W przypadku gdy Baza Danych jest niedostępna w okresie ważności pakietu przez czas dłuższy niż jeden dzień, okres ważności tego pakietu na żądanie jego użytkownika zostanie odpowiednio przedłużony.

Dane Pojazdu są generowane automatycznie oraz, z zastrzeżeniem ograniczeń wskazanych na Stronie, są dostępne niezwłocznie po zawarciu przez nas i użytkownika umowy o udostępnianie Danych Pojazdu. Opóźnienia w generowaniu Danych Pojazdu związane z problemami technicznymi spowodowanymi przez osobę trzecią, awarię lub prace konserwacyjne albo aktualizację oprogramowania nie stanowią naruszenia umowy o udostępnienie Danych Pojazdu.

Na Stronie mogą być także udostępnione dodatkowe usługi związane z Danymi Pojazdu, w szczególności usługa automatycznej wyceny pojazdu, którego dotyczą Dane Pojazdu. W takim przypadku do usług tych stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące usługi udostępnienia danych pojazdu, w szczególności w zakresie nabycia usługi (punkt VII Regulaminu) oraz zakresu naszej odpowiedzialności za tę usługę (punkty VIII-X Regulaminu).

VIII. Ograniczone oświadczenia i zapewnienia oraz zgłaszanie reklamacji

Na podstawie umowy z użytkownikiem o udostępnienie Danych Pojazdu jesteśmy zobowiązani do zapewnienia dostępu do Danych Pojazdu, jakie znajdują się w danej chwili w Bazie Danych. Dane Pojazdu stanowią jedynie pomoc i wskazówki dla użytkownika, a Baza Danych nie jest urzędową bazą danych. W związku z tym, z powodów obiektywnych, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że Dane Pojazdu są kompletne, aktualne i w pełni zgodne ze stanem faktycznym.

Generujemy Dane Pojazdu wyłącznie na podstawie danych, które posiadamy w Bazie Danych w momencie zlecenia udostępnienia Danych Pojazdu. Dlatego w przypadku korzystania z jakichkolwiek usług na Stronie może się zdarzyć, że niektóre żądane informacje nie będą dostępne lub mogą nie być aktualne albo nie w pełni zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Nie ponosimy odpowiedzialności za takie braki informacji w Danych Pojazdu lub brak możliwości wygenerowania Danych Pojazdu w związku z brakiem żądanych informacji w Bazie Danych lub tym, że są nieaktualne albo nie w pełni zgodne ze stanem faktycznym. Wszystkie zakupione przez Konsumenta Raporty VIN oraz inne Usługi są ważne przez 30 dni od daty ich zakupu.

Specyfikacja pojazdu dostępna w Danych Pojazdu oparta jest na odkodowaniu Numeru VIN (który identyfikuje producenta pojazdu i informacje pojeździe). Dlatego specyfikacja ta nie wykaże zmian dokonanych w określonym pojeździe po jego wyprodukowaniu.

W przypadku użytkowników niebędących Konsumentami, w granicach przewidzianych prawem właściwym, nie składamy żadnych zapewnień, nie udzielamy gwarancji co do jakości, wyłączamy rękojmię oraz nie składamy zapewnień co do standardów wykonywania usług na Stronie i korzystania ze Strony (w szczególności wyłączamy wszelkie gwarancje, nie składamy żadnych zapewnień przewidzianych w obowiązującym prawie odnośnie satysfakcjonującej jakości, przydatności do celu lub zachowania należytej staranności i umiejętności) oraz nie gwarantujemy prawidłowości odkodowania Numeru VIN.

W przypadku zauważenia problemów technicznych na Stronie lub zauważenia niekompletności lub nieaktualności informacji udostępnianych przez nas, jak i wszelkich skarg dotyczących Strony (reklamacje), należy niezwłocznie nas powiadomić przez użycie formularza na stronie "Kontakt" lub przez napisanie do nas wiadomości na adres e-mail wskazany powyżej we Wstępie Regulaminu. Staramy się odpowiadać niezwłocznie.

IX. Wyłączenie odpowiedzialności

Żadne postanowienie w niniejszym Regulaminie (a) nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za wyrządzoną z winy umyślnej szkodę lub umyślne wprowadzenie w błąd; (b) nie ogranicza naszej lub odpowiedzialności użytkownika w jakikolwiek sposób, który byłby sprzeczny z prawem właściwym; ani (c) nie wyłącza odpowiedzialności naszej lub użytkownika, jeżeli w tym zakresie odpowiedzialność nie może zostać wyłączona zgodnie z prawem właściwym; w szczególności Regulamin nie wyłącza odpowiedzialności naszej lub użytkownika za szkody spowodowane winą umyślną.

Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w Regulaminie:

 • podlegają ograniczeniom wskazanym w ustępie 1 powyżej;
 • dotyczą wszelkiej odpowiedzialności mogącej powstać na gruncie Regulaminu lub Polityki Prywatności w związku z zakresem przedmiotowym Regulaminu i Polityki Prywatności, wliczając odpowiedzialność kontraktową, deliktową lub inną jej podobną;
 • nie dotyczą Konsumentów.

W przypadku użytkowników niebędących Konsumentami, tak dalece jak jest to możliwe w ramach prawa właściwego:

 • nie odpowiadamy za żadne szkody jakiegokolwiek rodzaju, chyba że szkoda powstała z naszej winy umyślnej. Rękojmia oraz jakakolwiek odpowiedzialność wynikająca z instytucji podobnych do rękojmi zostaje niniejszym wyłączona;
 • nie odpowiadamy za żadną utratę lub uszkodzenie jakichkolwiek danych, bazy danych lub oprogramowania zarówno naszego jak i użytkownika.

Nie odpowiadamy za jakiekolwiek szkody powstałe w związku ze zdarzeniem lub zdarzeniami pozostającymi poza naszą kontrolą.

Dane Pojazdu są udostępniane wyłącznie użytkownikowi będącemu stroną umowy z nami o udostępnienie tych danych. Zakazuje się upubliczniania Danych Pojazdu przez nabywców tych danych niebędących Konsumentami.

W przypadku gdy informacje zawarte w Danych Pojazdu pochodzą z National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS), korzystanie ze Strony oznacza zaakceptowanie ograniczeń odpowiedzialności wskazanych przez NMVTIS, które składają się na postanowienia niniejszego Regulaminu i są dostępne pod adresem http://vehiclehistory.gov/nmvtis/, jak i na Stronie. W przypadku gdy informacje zawarte w Danych Pojazdu pochodzą z baz danych National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) lub Vehicle & Operator Services Agency (VOSA), korzystanie ze Strony oznacza zaakceptowanie regulaminów tych baz danych, chyba że postanowienia tych regulaminów dotyczą wyłącznie bezpośrednich użytkowników tych stron.

X. Zwolnienie ze zobowiązań

Użytkownicy niebędący Konsumentami zwalniają nas od rekompensaty wszelkich strat, szkód, odszkodowań, kosztów, odpowiedzialności i wydatków (w tym kosztów związanych z jakimikolwiek postępowaniami oraz każdej zapłaconej przez nas osobie trzeciej kwoty tytułem ugody) związanych z jakimkolwiek naruszeniem przez użytkownika niniejszego Regulaminu, oraz są zobowiązani do zwrócenia nam poniesionych przez nas kosztów, o których mowa powyżej.

XI. Naruszenia Regulaminu

Z zastrzeżeniem wszelkich innych naszych uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu, w przypadku naruszenia przez użytkownika w jakikolwiek sposób niniejszego Regulaminu, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za właściwe w celu reakcji na naruszenie, a umożliwiające powstrzymanie dalszego naruszenia oraz ograniczenie powstania dalszej szkody, wliczając w to zawieszenie dostępu użytkownika do Strony, uniemożliwienie dostępu do Strony użytkownikowi, zablokowanie dostępu do Strony dla danego adresu IP, skontaktowanie się z provider-em Internetu użytkownika w celu zablokowania dostępu do Strony lub skierowania sprawy na drogę sądową.

XII. Zmiana postanowień Regulaminu

Regulamin może być zmieniany przez umieszczenie jego nowej wersji na Stronie. W przypadku gdy użytkownik udostępni nam swoje dane osobowe, w szczególności adres e-mail, i gdy będziemy świadczyli na jego rzecz usługi w trakcie zmiany niniejszego Regulaminu, poinformujemy go o wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu za pośrednictwem poczty e-mail.

W przypadku użytkowników niebędących Konsumentami zmiana naszych informacji kontaktowych nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

W przypadku zmiany adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji, użytkownicy są zobowiązani do uaktualnienia tego adresu na Stronie.

XIII. Cesja

Użytkownicy nie mogą przenosić, udostępnić innym lub w inny sposób rozporządzać swoimi prawami i obowiązkami wynikającymi z niniejszego Regulaminu, jak i zaciągać zobowiązania odnośnie tych praw i obowiązków.

XIV. Klauzula salwatoryjna

W przypadku gdy którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zastanie uznane przez sąd lub inną właściwą władzę za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają wiążące. Jeżeli nieważne lub bezskuteczne postanowienie byłoby ważne po usunięciu jego części, ta część będzie uznana za usuniętą, a pozostała część postanowienia będzie uznawana za obowiązującą.

XV. Wyłączenie praw osób trzecich

Regulamin określa wyłącznie relacje między nami a użytkownikami Strony i nie przewiduje żadnych uprawnień dla osób trzecich ani nie uprawnia ich do powoływania się na którekolwiek z jego postanowień lub żądania wykonania tych postanowień. Wykonanie postanowień Regulaminu nie wymaga uzyskania zgody jakiejkolwiek osoby trzeciej.

XVI. Zakres umowy

Niniejszy Regulamin, łącznie z naszą Polityką Prywatności i cenami usług wskazanymi na Stronie, stanowi umowę między nami a użytkownikiem odnośnie korzystania ze Strony i zastępuje wszelkie wcześniejsze regulacje dotyczące korzystania ze Strony.

XVII. Dostęp dla konsumentów do systemu informacyjnego NMVTIS - wyłączenie odpowiedzialności

Krajowa Baza Informacji o Tytule Prawnym do Pojazdów Samochodowych (The National Motor Vehicle Title Information System, NMVTIS) jest elektronicznym system zawierającym informacje o wybranych pojazdach samochodowych zarejestrowanych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. NMVTIS został stworzony z zamiarem udostępniania wiarygodnych informacji dotyczących tytułu prawnego oraz historii pojazdów samochodowych, jednakże nie zawiera szczegółowych danych na temat historii, serwisowania i napraw pojazdów.

Zgodnie z obowiązującym na terenie USA prawem federalnym, wszystkie stany, towarzystwa ubezpieczeniowe, jak również złomowiska i punkty odzyskiwania części z uszkodzonych samochodów są zobowiązane do zgłaszana i przekazywania odpowiednich danych do NMVTIS. Jednakże, niektóre stany nie wdrożyły jeszcze procedury przekazywania danych do NMVTIS, z związku z czym zasób danych zgromadzonych w systemie NMVTIS nie obejmuje wszystkich pojazdów samochodowych zarejestrowanych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Obecnie nie istnieje jednolity dla wszystkich stanów system przekazywania informacji do NMVTIS; niektóre stany dostarczają informacje w czasie rzeczywistym (z chwilą przejścia tytułu prawnego w wyniku zawartej transakcji), podczas gdy inne stany dostarczają informacje z opóźnieniem 24 godzin lub nawet kilku dni.

W przypadku, gdy odnośnie danego pojazdu towarzystwo ubezpieczeniowe (lub inny właściwy podmiot) nie orzekło nigdy "szkody całkowitej" lub dany pojazd nie został oznaczony przez stanową agencję rejestrującą tytuły prawne do pojazdów, system NMVTIS może nie zawierać danych na temat wcześniejszych istotnych uszkodzeń pojazdu. Odmiennie, towarzystwo ubezpieczeniowe może być zobowiązane do zgłoszenia "szkody całkowitej" nawet jeśli pojazd nie został uznany w stanie jego rejestracji za "przeznaczony na części" lub "złom".

XVIII. Zasób danych w systemie NMVTIS

 • Zasób danych w systemie NMVTIS obejmuje:
  • Informacje przekazywane przez stanowe agencje uczestniczące w procesie rejestracji tytułu prawnego pojazdu.
  • Informacje dotyczące samochodów osobowych, autobusów, ciężarówek, motocykli, pojazdów służących rekreacji, camperów (domy na kółkach) oraz traktorów. Obecnie zasób danych zgromadzonych w NMVTIS może nie obejmować pojazdów wykorzystywanych w celach handlowych, jeśli pojazdy te nie zostały ujęte w pierwotnej stanowej bazie danych stanowiącej rejestr tytułów prawnych do pojazdów (w niektórych stanach dane dotyczące powyższej kategorii pojazdów są przetwarzane przez odrębne agencje stanowe), przy czym system NMVTIS może zostać w przyszłości poszerzony o wspomniane dane.
  • Informacje dotyczące "kategorii” przyznanych przez stanowe agencje uczestniczące w procesie rejestracji tytułu prawnego pojazdu. Rodzaje kategorii i ich definicje różnią się między stanami, jednakże mogą stanowić cenne źródło informacji o aktualnym stanie pojazdu i historii jego obsługi i użytkowania.
  • Aktualny przebieg zgłoszony do stanowego rejestru tytułów prawnych.
  • Informacje przekazywane przez towarzystwa ubezpieczeniowe oraz stacje recyklingu pojazdów, w tym złomowiska i punkty odzyskiwania części z uszkodzonych samochodów, zobowiązane prawnie do zgłaszania odpowiednich danych do systemu, od dnia 31 marca 2009 r. Powyższe dane obejmują informacje o ewentualnym orzeczeniu przez towarzystwo ubezpieczeniowe "szkody całkowitej".
  • Informacje dostarczane przez złomowiska i punkty odzyskiwania części z uszkodzonych samochodów otrzymujące "gotówkę za wraki" (ang. cash for cluncers) w rozliczeniu na podstawie Programu wprowadzonego Ustawą o Wsparciu Recyklingu Pojazdów Samochodowych z 2009 roku (ang. Consumer Assistance to recycle and Save Act of 2009 (CARS)).
 • W przypadku, gdy odnośnie danego pojazdu towarzystwo ubezpieczeniowe (lub inny właściwy podmiot) nie orzekło nigdy „szkody całkowitej” lub dany pojazd nie został oznaczony przez stanową agencję rejestrującą tytuły prawne do pojazdów, system NMVTIS może nie zawierać danych na temat wcześniejszych istotnych uszkodzeń pojazdu. Odmiennie, towarzystwo ubezpieczeniowe może być zobowiązane do zgłoszenia „szkody całkowitej” nawet jeśli pojazd nie został uznany w stanie jego rejestracji za "przeznaczony na części" lub "złom".
 • Szczegółowe informacje dotyczące interpretacji danych zawartych w zasobach systemu NMVTIS oraz wyjaśnienia oznaczeń nadanych pojazdom przez stanowe agencje uczestniczące w procesie rejestracji tytułu prawnego pojazdu są dostępne stronie internetowej pod adresem: www.vehiclehistory.gov.

XIX. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu, a w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują w szczególności ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (w odniesieniu do Konsumentów) i ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

W przypadku użytkowników niebędących Konsumentami wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu podlegać będą wyłącznej jurysdykcji polskich sądów.

W przypadku użytkowników będących Konsumentami, których miejsce zamieszkania jest zlokalizowane w Polsce w dacie zawarcia umowy o udostępnienie Danych Pojazdu, wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem lub Polityką Prywatności podlegać będą wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

XX. Prawo odstąpienia od umowy

Użytkownicy będący Konsumentami, którzy nabywają pakiet Danych Pojazdu do zrealizowania w określonym czasie, wyłącznie jeżeli nie zaczęli korzystać z naszych usług, tj. nie uzyskali żadnych Danych Pojazdu za pośrednictwem Strony, mają prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas na adres e-mail lub adres pocztowy wskazane powyżej we Wstępie do Regulaminu o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub e-mailem). Można też skorzystać z formularza na podstronie “Kontakt” Strony lub z nieobowiązkowego ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który udostępniamy na żądanie emailem. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Rozpoczęcie korzystania z usług na Stronie przed upływem terminu do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy oznacza utratę tego prawa, co użytkownik przyjmuje do wiadomości akceptując niniejszy Regulamin.

W przypadku skutecznego odstąpienia od łączącej nas umowy zwracamy wszystkie otrzymane płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie ma żadnych opłat w związku z tym zwrotem.