Regulamin serwisu internetowego VIN-INFO

I. Wstęp

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod nazwą VIN-INFO, w domenie internetowej „vin-info.pl, vin-info.com” (dalej zwanej „Stroną”). W przypadku braku zgody na stosowanie niniejszego Regulaminu lub któregokolwiek z jego postanowień prosimy nie korzystać ze Strony.
 • Stronę prowadzi VIN-INFO sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Modelarska 18, Katowice 40-142 (Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód pod numerem KRS 0000348800, kapitał zakładowy 65,000 zł, numer identyfikacji podatkowej w Polsce NIP: PL6342735908. Można się z nami kontaktować również przez formularz kontaktowy na Stronie lub za pośrednictwem adresu e-mail: W sprawach związanych ze Stroną i usługami na niej świadczonymi kontaktujemy się przede wszystkim za pośrednictwem e-maila.
 • Głównym celem Strony jest odpłatne udostępnienie jej użytkownikom jak najwięcej danych technicznych, historycznych i innych o określonym pojeździe w formie Raportu (zob. pkt II Regulaminu) na podstawie podanych przez użytkowników podstawowych danych identyfikujących ten pojazd. Raport sporządzamy na podstawie danych ze Źródeł (zob. pkt II Regulaminu) i udostępniamy użytkownikom Strony za jej pośrednictwem.
 • Mimo naszych starań, aby Raport stanowił rzetelne źródło wiedzy o określonym pojeździe nie jest możliwe pełne zweryfikowanie zgodności zawartych w nim danych z aktualnym stanem faktycznym. Jeśli np. dane w Raporcie zostały zapisane w Źródłach z błędami, Raport może te błędy powielać i odbiegać od aktualnego stanu faktycznego. W związku z tym Raport należy traktować jedynie jako narzędzie pomocnicze do oceny historii i stanu danego pojazdu, a następnie zawsze bezpośrednio zbadać aktualny stan faktyczny tego pojazdu i jego dokumenty, szczególnie przed podjęciem decyzji o jego nabyciu.
 • W przypadku zauważenia niezgodności między Raportem o danym pojeździe a aktualnym stanem faktycznym tego pojazdu będziemy wdzięczni za powiadomienie nas o tym. Dane ze Źródeł pochodzące od osób trzecich są od nas niezależne, jednak w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zgodności tych danych ze stanem faktycznym, w celu uniknięcia wprowadzenia w błąd, możemy wstrzymać udostępnianie wątpliwych danych w Raportach i zawiadomić o tym osobę, od której te dane pochodzą, zachowując informacje o tej sytuacji.
 • Zakres informacji w Raporcie może się różnić dla każdego pojazdu. Możliwość uzyskania określonych informacji w danym momencie zależy od tego, czy informacje te są dostępne w Źródłach w tym momencie. Przed zamówieniem Raportu można sprawdzić, czy określony zakres informacji o danym pojeździe może być przez nas zweryfikowany w Źródłach.
 • Raport nie zawiera danych osobowych, a jedynie dane o określonym pojeździe. Usługi dostępne na Stronie przeznaczone są dla osób fizycznych, osób prawnych i innych podmiotów, które mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w granicach geograficznych Europy (w szczególności państw Europejskiego Obszaru Ekonomicznego) oraz Ameryki Północnej.
 • Usługi na Stronie są kierowane wyłącznie do osób mających ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych.
 • Zasady przetwarzania przez nas danych osobowych i używania plików cookies (ciasteczka) zawarte są w naszej Polityce prywatności dostępnej na Stronie.
 • Aby korzystać ze Strony użytkownik powinien używać mającego dostęp do Internetu urządzenia, z prawidłowo zainstalowaną i skonfigurowaną przeglądarką internetową w najaktualniejszej wersji oraz z aktualnym oprogramowaniem do wyświetlania plików PDF, a także powinien posiadać aktywny adres poczty elektronicznej. Do skorzystania z niektórych funkcjonalności Strony konieczne jest oprogramowanie Java Script i zezwolenie na używanie określonych plików cookies (ciasteczek). Nie ponosimy odpowiedzialności za brak dostępu do danych zamieszczonych na naszej Stronie w wyniku braku zgodności urządzenia użytkownika z wymaganiami technicznymi wskazanymi powyżej.

II. Definicje

 • W niniejszym Regulaminie poniższym pojęciom przypisuje się następujące znaczenie:
  • „Konsument” oznacza każdą osobę fizyczną, która działa w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, a także każdą osobę fizyczną, która korzysta z usług dostępnych na Stronie w celach związanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, jeżeli nie ma to dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej określonego we właściwym rejestrze publicznym.
  • „Raport” oznacza zbiór różnego rodzaju danych o określonym pojeździe uzyskanych ze Źródeł według stanu aktualnego na moment uzyskania tych danych, który udostępniamy za pośrednictwem Strony. Dane te mogą zawierać informacje odnośnie historii pojazdu, danych technicznych, środków poprawy bezpieczeństwa pojazdu itp. Dane te należy traktować jedynie jako narzędzie pomocnicze do oceny historii i stanu danego pojazdu, ponieważ nie są one w pełni zweryfikowanie co do zgodności z aktualnym stanem faktycznym.
  • „Źródła” oznaczają wszelkie dostępne nam źródła danych o pojazdach, w szczególności naszą bazę danych i inne dostępne nam bazy danych prowadzone przez osoby trzecie, w tym bazy publiczne (np. National Motor Vehicle Title Information System, NMVTIS: http://www.vehiclehistory.gov/; National Highway Traffic Safety Administration, NHTS:, http://www.nhtsa.gov/; Vehicle & Operator Services Agency,VOSA: https://www.gov.uk/government/organisations/vehicle-and-operator-services-agency), a także inne powszechnie dostępne źródła takich danych. Źródła nie stanowią bazy urzędowej, choć pewne dane w nich zawarte mogą z takich baz pochodzić.

III. Prawa do treści na Stronie

 • Z zastrzeżeniem innych informacji na Stronie, wszelkie prawa własności intelektualnej do Strony oraz dostępnych na niej treści (tekstowych, graficznych lub innych), w tym do znaków towarowych i innych znaków graficznych lub słownych, są zastrzeżone i przysługują nam lub naszym licencjodawcom.
 • Zakazane są w szczególności:
  • dystrybucja materiałów uzyskanych ze Strony (wliczając dystrybucję na innej stronie internetowej),
  • sprzedaż, najem, użyczenie, darowanie, przekazywanie albo udzielenie sublicencji odnośnie Strony lub materiałów ze Strony,
  • odtwarzanie publiczne jakichkolwiek materiałów ze Strony,
  • reprodukowanie, zwielokrotnienie, kopiowanie lub inne korzystanie z materiałów ze Strony w celach komercyjnych lub
  • zmienianie lub w inny sposób modyfikowanie jakichkolwiek materiałów na Stronie, bez uzyskania naszej uprzedniej i wyraźnej pisemnej zgody.

IV. Użytkowanie Strony

 • Zakazane jest używanie Strony w jakikolwiek sposób szkodliwy dla niej lub wpływający negatywnie na możliwość korzystania z niej oraz używanie Strony w jakikolwiek inny sposób, który jest nielegalny, bezprawny, szkodliwy lub powiązany z jakimkolwiek nielegalnym, bezprawnym lub szkodliwym celem lub działaniem.
 • Zakazane jest korzystanie ze Strony w celu kopiowania, korzystania, przechowywania, transmitowania, wysyłania, publikowania lub dystrybuowania jakichkolwiek materiałów, które zawierają jakiekolwiek oprogramowanie szpiegowskie, wirusa, konia trojańskiego, robaka, keystroke logger, rootkit lub inne szkodliwe oprogramowanie lub urządzenia, lub odwołują się do nich.
 • Zakazane jest pozyskiwanie ze Strony danych, które nie zostały przez nas udostępnione użytkownikom, a także jakiekolwiek systematyczne lub automatyczne pozyskiwanie danych ze Strony lub danych powiązanych ze Stroną (w tym za pomocą następujących technik: scraping, data mining, data extraction i data harvesting) bez naszej pisemnej zgody.
 • Zakazane jest wykorzystywanie Strony w celu transmisji lub wysyłania niezamówionej informacji handlowej.
 • Zakazane jest wykorzystywanie Strony do jakichkolwiek celów marketingowych bez naszej pisemnej zgody.
 • Użytkownicy zobowiązani są do aktualizowania swoich danych podanych na Stronie podczas rejestracji, w szczególności danych osobowych, w tym danych logowania i adresu e-mail.

V. Ograniczony dostęp do zasobów Strony

 • Dostęp do części zasobów Strony jest ograniczony. Mamy prawo do ograniczenia dostępu do innych zasobów Strony lub ograniczenia dostępu do całej Strony, z zastrzeżeniem uprawnień użytkowników wynikających z wcześniej zawartych umów.
 • W przypadku uzyskania od nas przez użytkownika loginu lub hasła umożliwiających dostęp do zasobów z ograniczonym dostępem znajdujących się na Stronie lub innych zawartości lub usług z ograniczonym dostępem, użytkownik jest zobowiązany do zabezpieczenia hasła i loginu, aby nie został on ujawniony żadnej osobie trzeciej.

VI. Treści umieszczone na Stronie przez użytkownika

 • Treści umieszczone na Stronie przez użytkownika nie mogą być niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego, Netykietą i innymi ustalonymi zwyczajami, nie mogą naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, ani nie mogą dawać podstaw do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem lub środkiem prawnym przeciwko użytkownikowi, nam lub osobie trzeciej (w każdym przypadku, w zakresie każdego prawa właściwego).
 • Zakazane jest umieszczanie na Stronie jakichkolwiek treści, które są lub były przedmiotem jakiegokolwiek toczącego się obecnie lub grożącego w przyszłości postępowania spornego lub podobnego.
 • Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub usunięcia jakichkolwiek treści umieszczonych na Stronie, przechowywanych lub opublikowanych na niej, w szczególności jeśli okażą się bezprawne.
 • Z zastrzeżeniem przepisów niniejszego Regulaminu i obowiązującego prawa nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania treści umieszczanych lub publikowanych na Stronie przez użytkownika.
 • Wszelkie treści umieszczone przez użytkownika na Stronie powinny być również zachowane na jego własnych urządzeniach w celu dodatkowego zabezpieczenia ich przed utratą.

VII. Udostępnianie Raportu oraz płatności

 • Dostęp do niektórych zasobów Strony, w szczególności uzyskanie Raportu, są odpłatne. W takim wypadku płatności dokonywane są wyłącznie przez serwis płatniczy wskazany na Stronie (taki jak PayPal lub PayU) z użyciem karty kredytowej lub w inny wskazany tam sposób.
 • Aby uzyskać Raport należy najpierw wskazać podstawowe dane identyfikujące pojazd (określone w formularzach na Stronie), co pozwoli nam sprawdzić i przedstawić informację wstępną o tym, czy i jaki zakres informacji o danym pojeździe może być przez nas zweryfikowany w Źródłach. Następnie na podstawie przedstawionej przez nas informacji wstępnej należy wybrać zakres informacji, które zostaną udostępnione w Raporcie, i sposób płatności oraz zarejestrować się lub zalogować na Stronie, aby umożliwić nam świadczenie usług. Umowę między użytkownikiem a nami o udostępnienie Raportu uznaje się za zawartą w chwili dokonania płatności przez użytkownika. Niniejszy Regulamin stanowi część tej umowy. Raport jest udostępniany na Stronie automatycznie, niezwłocznie po skutecznym dokonaniu płatności.
 • Płatności za usługi dostępne na Stronie za pośrednictwem serwisów płatniczych tam wskazanych (jak PayPal lub PayU) podlegają regulaminom tych serwisów dostępnym na ich stronach internetowych.
 • Ceny naszych usług, w szczególności Raportu, są podane na Stronie.
 • Po uzyskaniu Raportu można zamówić za pośrednictwem konta użytkownika fakturę VAT na podane dane. Korzystanie z usług odpłatnych traktuje się jako akceptację stosowania faktur elektronicznych.
 • Na Stronie można zamówić pakiety umożliwiające uzyskanie Raportów dla określonej liczby pojazdów, w określonym czasie i za określoną cenę podane na Stronie. W przypadku gdy Źródła są czasowo niedostępne z powodów technicznych w okresie ważności pakietu przez czas dłuższy niż jeden dzień, okres ważności tego pakietu na żądanie użytkownika zostanie odpowiednio przedłużony.
 • W przypadku użytkowników niebędących Konsumentami opóźnienia w udostępnieniu Raportu związane z problemami technicznymi spowodowanymi przez osobę trzecią, awarię lub prace konserwacyjne albo aktualizację oprogramowania nie stanowią naruszenia umowy o udostępnienie Raportu.
 • Zakupione Raporty są udostępniane na Stronie przez minimum 30 dni. Po tym terminie mogą zostać całkowicie usunięte ze Strony.

VIII. Usługi uzupełniające

 • Na Stronie mogą być także udostępnione nieodpłatne usługi o charakterze ciągłym uzupełniające udostępnianie Raportów polegające na:
  • udostępnianiu użytkownikowi na Stronie jego konta, zakładanego podczas zawierania pierwszej umowy o udostępnienie Raportu, w celu udostępnienia Raportu i ułatwienia dalszego korzystania z usług dostępnych na Stronie;
  • dostarczaniu użytkownikowi newslettera.
 • W przypadku usług uzupełniających udostępnianie Raportu:
  • możemy zaprzestać świadczenia usługi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez użytkownika Regulaminu (zob. pkt XII. Regulaminu), a w przypadku zakończenia przez nas działalności lub istotnej zmiany jej przedmiotu, za dwutygodniowym wypowiedzeniem;
  • możemy zaprzestać świadczenia usługi ze skutkiem natychmiastowym w przypadku otrzymania informacji zwrotnej o nieistnieniu określonego adresu e-mail, a w przypadku braku aktywności użytkownika na jego koncie na Stronie przez okres co najmniej jednego roku, za dwutygodniowym wypowiedzeniem;
  • użytkownik Strony może w każdej chwili zrezygnować z tych usług ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku chęci usunięcia konta można tego dokonać przez zawiadomienie nas o tym za pośrednictwem jednego ze sposobów komunikacji z nami wymienionych w punkcie I.2. Regulaminu lub korzystając z ustawień konta użytkownika, jeśli taka opcja jest dostępna. Z newslettera można zrezygnować przez kliknięcie linku do rezygnacji zamieszczanego w każdej wiadomości newslettera.

IX. Oświadczenia i zastrzeżenia

 • Na podstawie umowy z użytkownikiem o udostępnienie Raportu zobowiązujemy się do udostępnienia danych o określonym pojeździe, które w tym momencie są dla nas dostępne w Źródłach. Dlatego może się zdarzyć, że niektóre oczekiwane dane nie będą dostępne w Źródłach. W związku z tym Raport stanowi jedynie pomoc i wskazówki dla użytkownika. Z powodów obiektywnych nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że dane w Raporcie są kompletne, aktualne i w pełni zgodne z aktualnym stanem faktycznym tego pojazdu.
 • Jeśli specyfikacja podstawowych informacji o pojeździe zawarta w Raporcie oparta jest na odkodowaniu danych z numeru VIN nadanego temu pojazdowi przez producenta, nie wykaże ona zmian dokonanych w określonym pojeździe po jego wyprodukowaniu.
 • W przypadku użytkowników niebędących Konsumentami, w granicach przewidzianych właściwym prawem, nie składamy żadnych zapewnień (w szczególności co do standardów wykonywania usług na Stronie i korzystania z niej), wyłączamy rękojmię, nie udzielamy gwarancji jakości oraz nie gwarantujemy prawidłowości odkodowania podstawowych danych identyfikujących pojazd, w szczególności numeru VIN.

X. Ograniczenie odpowiedzialności

 • Celem postanowień niniejszego Regulaminu nie jest ograniczanie ani wyłączanie odpowiedzialności naszej lub użytkownika w jakikolwiek sposób sprzeczny z prawem; w szczególności Regulamin nie wyłącza odpowiedzialności naszej lub użytkownika za szkody spowodowane winą umyślną.
 • Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności przewidziane w Regulaminie:
  • podlegają ograniczeniom wskazanym w ustępie 1 powyżej;
  • dotyczą wszelkiej odpowiedzialności mogącej powstać na gruncie Regulaminu w związku z jego zakresem przedmiotowym, wliczając odpowiedzialność kontraktową, deliktową lub inną jej podobną;
  • nie dotyczą Konsumentów.
 • W przypadku użytkowników niebędących Konsumentami, tak dalece jak jest to możliwe w ramach prawa właściwego, nie odpowiadamy za:
  • szkody jakiegokolwiek rodzaju, w szczególności za utracone korzyści, chyba że szkoda powstała z naszej winy umyślnej;
  • utratę lub uszkodzenie jakichkolwiek danych, bazy danych lub oprogramowania zarówno naszego, jak i użytkownika.
 • Nie odpowiadamy za jakiekolwiek szkody powstałe w związku ze zdarzeniem lub zdarzeniami pozostającymi poza naszą kontrolą, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów.
 • Raport jest udostępniany wyłącznie użytkownikowi będącemu stroną umowy z nami o udostępnienie Raportu i nie powinien być upubliczniany bez naszej uprzedniej zgody.
 • W przypadku użytkowników niebędących Konsumentami, jeśli informacje zawarte w Raporcie pochodzą z National Motor Vehicle Title Information System (NMVTIS), korzystanie ze Strony oznacza zaakceptowanie ograniczeń odpowiedzialności wskazanych przez NMVTIS na stronie internetowej pod adresem vehiclehistory.bja.ojp.gov, a jeśli pochodzą z baz danych National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) lub Vehicle & Operator Services Agency (VOSA), korzystanie ze Strony oznacza zaakceptowanie regulaminów tych baz danych.

XI. Zwolnienie ze zobowiązań

 • Użytkownicy niebędący Konsumentami zwalniają nas od rekompensaty wszelkich strat, szkód, odszkodowań, kosztów, odpowiedzialności i wydatków (w tym kosztów związanych z jakimikolwiek postępowaniami oraz każdej zapłaconej przez nas osobie trzeciej kwoty tytułem ugody) związanych z jakimkolwiek naruszeniem przez użytkownika niniejszego Regulaminu, oraz są zobowiązani do zwrócenia nam wszystkich poniesionych przez nas w związku z tym kosztów.

XII. Naruszenia Regulaminu

 • Z zastrzeżeniem wszelkich innych naszych uprawnień wynikających z niniejszego Regulaminu, w przypadku naruszenia przez użytkownika w jakikolwiek sposób niniejszego Regulaminu, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za właściwe w celu reakcji na naruszenie, a umożliwiające powstrzymanie dalszego naruszenia oraz ograniczenie powstania dalszej szkody, wliczając w to zawieszenie dostępu użytkownika do Strony, uniemożliwienie dostępu do Strony użytkownikowi, zablokowanie dostępu do Strony dla danego adresu IP, skontaktowanie się z dostawcą Internetu użytkownika w celu zablokowania dostępu do Strony, rozwiązanie umów łączących nas z użytkownikiem i usunięcie jego konta lub skierowanie sprawy na drogę sądową.

XIII. Wyłączenie praw osób trzecich

 • Regulamin określa wyłącznie relacje między nami a użytkownikami Strony i nie przewiduje żadnych uprawnień dla osób trzecich ani nie uprawnia ich do powoływania się na którekolwiek z jego postanowień lub żądania wykonania tych postanowień. Wykonanie postanowień Regulaminu nie wymaga uzyskania zgody jakiejkolwiek osoby trzeciej.

XIV. Cesja

 • Użytkownicy nie mogą przenosić, udostępnić innym lub w inny sposób rozporządzać swoimi prawami i obowiązkami wynikającymi z łączącej nas z nimi umowy, jak i zaciągać zobowiązań odnośnie tych praw i obowiązków.
 • W przypadku użytkowników niebędących Konsumentami zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia praw i obowiązków wynikających z łączącej nas z nimi umowy na osobę trzecią bez zgody tych użytkowników.

XV. Reklamacje i pozasądowe rozwiązywanie sporów

 • W przypadku wystąpienia problemów technicznych dotyczących Strony, albo gdy udostępniony przez nas Raport zawiera dane niezgodne ze stanem faktycznym lub nieaktualne, albo w celu zgłoszenia pytań, sugestii lub skarg dotyczących Strony (reklamacje), należy skorzystać z jednego ze sposobów komunikacji z nami wymienionych w punkcie I. Regulaminu. Staramy się odpowiadać niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni.
 • W przypadku Konsumentów istnieje możliwość skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów. W Polsce szczegółowe informacje na ten temat, w tym listę podmiotów świadczących pomoc w takich sytuacjach, można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://polubowne.uokik.gov.pl/. Istnieje również możliwość skorzystania z internetowego rozstrzygania sporów za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution) udostępnionej przez instytucje UE pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Jednak skorzystanie z pozasądowego rozstrzygania sporów jest dobrowolne dla każdej ze stron.

XVI. Prawo właściwe i jurysdykcja

 • Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu, a w zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie znajdują w szczególności ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (w odniesieniu do Konsumentów) i ustawa z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • W przypadku użytkowników niebędących Konsumentami i użytkowników będących Konsumentami, których miejsce zamieszkania jest zlokalizowane w Polsce w dacie zawarcia umowy o udostępnienie Raportu, wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem lub Polityką prywatności podlegać będą wyłącznej jurysdykcji sądów polskich.

XVII. Klauzula salwatoryjna

 • W przypadku gdy którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane przez sąd lub inny właściwy organ za nieważne lub bezskuteczne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają wiążące. Jeżeli nieważne lub bezskuteczne postanowienie byłoby ważne po usunięciu jego części, ta część będzie uznana za usuniętą, a pozostała część postanowienia będzie uznawana za obowiązującą.

XVIII. Zmiana postanowień Regulaminu

 • Regulamin może być zmieniany z ważnej przyczyny, którą stanowią: dostosowanie do aktualnie obowiązujących przepisów, istotna zmiana siły nabywczej pieniądza, istotna zmiana wysokości minimalnego lub średniego wynagrodzenia za pracę, nagłe zdarzenie niemożliwe do przewidzenia i niezależne od stron (takie jak: wojna, zamieszki, klęska żywiołowa, epidemia), istotna zmiana przedmiotu lub sposobu prowadzenia naszej działalności gospodarczej i świadczenia usług na Stronie, zmiana procedury nabywania usług na Stronie, zmiana dostępnych sposobów płatności, zmiany zabezpieczeń Strony i jej użytkowników.
 • Zmiana dokonywana jest przez opublikowanie Regulaminu w nowym brzmieniu na Stronie i niezwłoczne zawiadomienie o tym e-mailem użytkownikom, którzy korzystają z naszych usług świadczonych za pośrednictwem Strony i udostępnili nam adres e-mail. Regulamin w nowym brzmieniu wchodzi w życie w terminie 14 dni od publikacji na Stronie oraz będzie miał zastosowanie tylko do umów zawartych po jego wejściu w życie i do usług o charakterze ciągłym (np. utrzymywanie konta użytkownika, newsletter). W ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia o zmianie Regulaminu użytkownik może zrezygnować ze świadczonych przez nas usług ze skutkiem natychmiastowym przez zawiadomienie nas o tym e-mailem lub kliknięcie odnośnika umożliwiającego rezygnację usług zamieszczonego w e-mailu z informacją o zmianie.
 • W przypadku użytkowników niebędących Konsumentami zmiana naszych danych kontaktowych nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

XIX. Prawo odstąpienia od umowy

 • Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje użytkownikom niebędącym Konsumentami.
 • Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje użytkownikom będącym Konsumentami, ponieważ Raport stanowi treści cyfrowe niedostarczane na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, a świadczenie udostępnienia Raportu jest rozpoczynane jedynie za uprzednią zgodą i po uprzednim poinformowaniu Konsumenta o utracie tego prawa w wyniku wyrażenia zgody i przyjęciu tego przez niego do wiadomości, a następnie otrzymaniu od nas potwierdzenia w tym względzie (przypadek opisany w art. 38 ust. 1 pkt 13 ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

Wersja Regulamin serwisu obowiązująca od 20 grudnia 2023